Màster Fonaments de Rehabilitació Oral

Aquest màster, d'un any de durada i de 60 crèdits ECTS, té com a objectiu assolir els coneixements teòrics i les competències clíniques necessàries per avaluar, diagnosticar, tractar i mantenir els pacients que necessiten tractaments de rehabilitació oral de complexitat intermèdia, mitjançant les diferents modalitats de tractaments prostodòntics.

Així mateix, també es pretén capacitar els alumnes per desenvolupar una pràctica clínica basada en l'evidència científica.

Les pràctiques es desenvoluparan atenent els pacients que acudeixen a l'Hospital Odontològic de la Universitat de Barcelona, amb necessitats de tractaments de rehabilitació oral de complexitat intermèdia, els dilluns, dimecres i dijous, de 15:00 ha 20:00 h.

El curs té activitat teòrica en forma de seminaris, els quals estaran preparats i presentats en part pels professors i en part pels alumnes. L'activitat teòrica es desenvoluparà en dos dijous al matí, de 8:00 ha 13:30 h, al mes.

Per aprovar el curs caldrà fer un treball de final de màster.

Aquest màster es pot cursar sol, o bé, un cop superat, es pot passar a cursar el màster Oclusió i Rehabilitació Oral. En aquest cas, s'hauria cursat, en total, un ensenyament de 3 anys i 180 crèdits, condició indispensable per poder optar al títol d'Especialista en Prostodòncia atorgat per l'European Prosthodontic Association.

Informació General

Durada: La durada del curs és de 1 any natural/1 curs acadèmic. La data d'inici és el 2 de setembre de 2024 i finalitza el 31 de juliol de 2025. 

Crèdits totals del màster: 60 crèdits ECTS

Modalitat: presencial

Avaluació: l'assistència a totes les activitats del màster és obligatòria. L'avaluació és continuada i finalitza amb la defensa del Treball Final de Màster.

Idiomes d'impartició: castellà i català

Preinscripció i inici del màster

El període de preinscripció per a l'edició 2024-2025 és obert.

Import matrícula

Curs acadèmic: 10.500 €

NOTA: la matrícula s'haurà de fer a l'inici del curs, i és imprescindible per seguir cursant el Màster.

Criteris d'Admissió

El curs s'adreça a graduats o llicenciats en Odontologia o llicenciats en Medicina i Cirurgia especialitzats en Estomatologia.

La selecció dels candidats es fa pel curriculum i es valoren els següents ítems: universitat on es va estudiar el grau/llicenciatura, expedient acadèmic, experiència laboral, participació en activitats humanitàries (dentistes sense fronteres o similars), formació prostodòntica, nivell d'anglès i altres com, per exemple, voler fer la tesi. Un cop analitzats els currículums, es realitza una entrevista amb els candidats preseleccionats.

Contacte per qüestions acadèmiques:

Dra. Mariona Peraire
mperaire@ub.edu

Contacte per qüestions administratives:

Sr. Jordi Albella
jalbella@ub.edu

Lloc d'impartició

Hospital Odontològic Universitat de Barcelona
C / Feixa Llarga s / n 
08907 l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tots els detalls del màster

 • Efectuar una anàlisi crítica del coneixement contemporani i demostrar estar al dia dels avenços més recents a Prostodòncia.
 • Llegir, comprendre i analitzar la literatura científica rellevant.
 • Realitzar una història clínica general i enfocada a la prostodòncia i la rehabilitació oral.
 • Realitzar una exploració oral i del sistema estomatognàtic completa i enfocada a la prostodòncia i rehabilitació oral.
 • Saber interpretar les proves complementàries adequades a les diferents situacions patològiques.
 • Formular un diagnòstic i establir un pla de tractament adequat a la situació del pacient i als coneixements actuals.
 • Conèixer i saber aplicar totes les possibilitats terapèutiques que proporciona la pròtesi fixa, la pròtesi removible i la pròtesi mixta, tant sobre dents naturals com sobre implants, en les situacions clíniques de complexitat intermèdia
Aquest curs està dissenyat per desenvolupar les habilitats teoricomentals, afectivo-pràctiques i relacionades amb la investigació necessàries per planificar i dur a terme el tractament dels casos de complexitat intermèdia dins de la rehabilitació oral prostodòncica.
L'aprenentatge es basa en l'atenció i el tractament de pacients que es visitaran a l'Hospital Odontològic de la Universitat de Barcelona amb necessitats de tractament prostodòntic de complexitat intermèdia i en la celebració de seminaris, preparats pels alumnes i pels professors, on s'analitzen els coneixements actuals sobre les diverses modalitats de tractament prostodòntic.
A més, els alumnes han de fer una estada en laboratoris de pròtesis dental per comprendre els procediments tècnics implicats en la confecció de les diverses pròtesis.

1. Introducció a la pròtesi dental, fonaments de rehabilitació oral
1.1. Introducció a la pròtesi dental
1.2. Opcions de tractament en la rehabilitació de dents unitàries
1.3. Opcions de tractament en la rehabilitació de pacients parcialment edèntols
1.4. Opcions de tractament en la rehabilitació de pacients totalment edèntols
1.5. Pacients combinats, rehabilitació d'una arcada totalment edèntula amb antagonista totalment dentat amb alteracions dels plànols oclusals, rehabilitació d'una arcada totalment edèntula amb antagonista parcialment edèntol

2. Rehabilitació de dents unitàries: Pròtesis Fixa
2.1. Reconstrucció de dents amb gran afectació estructural. Corones: sistema metall-ceràmica i sistemes totalment ceràmics
2.2. Corones de recobriment total: principis generals de la preparació de pilars
2.3. Corones de recobriment total: tipus i tècniques de tall
2.4. Pròtesis adhesiva: restauracions de recobriment parcial. Incrustacions
2.5. Pròtesis adhesiva. Laminats de ceràmica. Retenidors parcials fixos adherits
2.6. Reconstrucció de dents endodonciades
2.7. Protecció temporal de pilars. Confecció dels provisionals

3. Opcions terapèutiques en el pacient parcialment edèntul: Pròtesi Fixa
3.1. El pacient parcialment edèntul. Diagnòstic, pla de tractament i preparació clínica del pacient
3.2. Pròtesi parcial fixa dentosoportada: disseny i planificació de ponts
3.3. Protecció temporal de pilars. Confecció dels provisionals
3.4. Impresos en pròtesis fixa: materials d'impressió i tècnica digital
3.5. Desinfecció en pròtesi fixa
3.6. Registres de color i prescripció en pròtesis fixa
3.7. Fonamentat de la pròtesi
3.8. Model de treball, generalitats del laboratori
3.9. Aliatges i processament del metall en pròtesis fixa
3.10. Ceràmica dental
3.11. Col·locació de la pròtesi fixa, consideracions estètiques, oclusals, higièniques i funcionals
3.12. Disseny digital del somriure. Tècnica DSD
3.13. Tècnica BOPT:
– Preparacions per guiar biològicament els teixits tous
– Elaboració de provisionals
- Tècniques d'impressió a BOPT
– Materials, caracterització i col·locació
3.14. Flux digital aplicat a la pròtesi fixa sobre dents:
– Escàners intraorals. Tipus i característiques tècniques
– Impresos digitals i registres intraorals digitals
- Eines i programaris dinterès al flux digital en pròtesi fixa. Comunicació amb el laboratori

4. Opcions terapèutiques en el pacient parcialment edèntul: Pròtesi parcial removible
4.1. El pacient parcialment edèntul. Concepte de pròtesi parcial removible
4.2. Pla de tractament a la pròtesi parcial removible. Diagnòstic clínic de la PPR colada. Estudi clínic dels models destudi
4.3. Elements de la pròtesi parcial removible: connectors, bases, topalls, retenidors directes i indirectes
4.4. Biomecànica de la pròtesi parcial removible i anàlisi de models
4.5. Disseny de la pròtesi parcial removible: Connectors, bases i dents, retenidors i topalls
4.6. Preparacions bucals i alteracions del contorn de les dents
4.7. Impresos en pròtesis parcial removible. Obtenció del model de treball i confecció de la prescripció al laboratori
4.8. Procediments de la confecció al laboratori de la PPR colada
4.9. Prova de lestructura metàl·lica. Registres
4.10. Oclusió en pròtesi parcial removible. Prova del muntatge de dents amb cera
4.11. Inserció de la pròtesi parcial removible. Ajust, consells i consells d'ús de la PPR bugada
4.12. Controls, fase de manteniment
4.13. Alternatives a la pròtesi parcial removible bugada. Pròtesi flexible
4.14. Pròtesis telescòpica
4.15 Pròtesi parcial removible versus pròtesi parcial dentosoportada

5. Pròtesi completa
5.1. El pacient totalment edèntul. Generalitats en pròtesis completa
5.2. Diagnòstic en pròtesi completa
5.3. Pronòstic en pròtesi completa
5.4. Tractaments preprotèsics en el pacient desdentat
5.5. Impresos de les arcades desdentades
5.6. Tècnica de Jiro Abe, utilització d'altres materials per a la funcionalització i la impressió de teixits tous
5.7. Registres de les relacions intermaxil·lars. Planxes base i rodets
5.8. Procediments clínics per registrar les relacions intermaxil·lars
5.9. Estètica en pròtesi completa. Elecció de les dents artificials
5.10. Oclusió en pròtesi completa
5.11. Encerat i proves clíniques de la pròtesi completa
5.12. Treballs de laboratori i remuntatge de la pròtesi completa
5.13. Inserció de la pròtesi completa i consells de manteniment
5.14. Problemes post-inserció de la pròtesi completa
5.15. Rebases i reparacions de la pròtesi completa
5.16. Casos especials de la pròtesi completa: una sola arcada, sobredentadures, etc
5.17. Pròtesi completa immediata

6. Pròtesis sobre implants
6.1. Concepte i tipus de pròtesis sobre implants
6.2. Tipus dimplants i connexions. Indicacions per diferents situacions
6.3. Substitució d'una dent absent. Situacions de dificultat per falta o excés despai
6.4. Pròtesi parcial fixa sobre implants
6.5. Additaments utilitzats en pròtesis sobre implants. Característiques i manipulació al laboratori
6.6. Tècniques clíniques en pròtesis sobre implants. Impresos, additaments, tornavisos, mètriques i proves clíniques
6.7. Rehabilitació total sobre implants
6.8. Manteniment a llarg termini de la pròtesi sobre implants
6.9. Resolució de complicacions en pròtesis sobre implants
6.10. Flux digital aplicat a pròtesis sobre implants. Impresos digitals, registres, materials emprats i mètodes de confecció de laboratori

7. Criteris i mètodes diagnòstics en rehabilitació oral
7.1. Pèrdua de substància dentària
7.2. Dimensió vertical d'oclusió
7.3. Plànol oclusal
7.4. Relació intermaxil·lar
7.5. Disseny d'una nova oclusió
7.6. Restauració de la funció: oclusió i eficàcia masticatòria
7.7. Restauració de l'estètica

8. Bruxisme, més enllà de la parafunció. Aportacions de la investigació actual
8.1. Bruxisme del somni. Definició, etiopatogènia: factors perifèrics i centrals. Gradació i criteris diagnòstics. Manifestacions clíniques. Bruxisme del son i Síndrome d'Apnea-Hipoapnea (SAHS)
8.2. Bruxisme de la vigília
8.3. Bruxisme i Disfunció Craneomandibular
8.4. Alteracions de l'Oclusió secundària al bruxisme

9. El Son: fisiologia, tècniques destudi, classificació dels trastorns del son
9.1. La importància i lestructura del somni humà. Classificació dels trastorns del son, actualització
9.2. Estudis del son: la polisomnografia, concepte i interpretració per a odontòlegs
9.3. Trastorns respiratoris del son. Síndrome d'Apnea-Hipoapnea del Son (SAHS). Definició, etiopatogènia, criteris diagnòstics, prevalença i impacte en la qualitat de vida
9.4. Paper i responsabilitats de l'odontòleg en el tractament del ronc i el SAHS: dispositius d'Avanç Mandibular (DAM), mecanisme d'actuació, tipus i característiques

Coneix l'Equip Docent

Directors

Dra. Mariona Peraire Ardèvol

 • Llicenciada en Medicina i Cirurgia
 • Doctora en Medicina i Cirurgia
 • Especialista en Neurologia i Estomatologia
 • Catedràtica d'Oclusió i Prostodòncia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona
 • Cap del Servei de Prostodòncia de l'Hospital Odontològic Universitat de Barcelona
 • Grup líder "Salut Oral i sistema masticatori" de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)

Dr. Josep Maria Anglada Cantarell

 • Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Doctor en Medicina i Cirurgia
 • Especialista en Estomatologia
 • Diploma de postgrau en Oclusió i Rehabiltació Oral UB
 • Professor Titular a la UPV/EHU de Desembre de 1998 fins a Juny 2003
 • Professor Titular d'Oclusió i Prostodòncia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona

Dr. Raúl Ayuso Montero

 • Llicenciat en Odontologia
 • Doctor en Odontologia
 • Màster en Oclusió i Rehabilitació Oral UB
 • Màster en Implantologia Oral
 • Professor Agregat d'Oclusió i Prostodòncia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona

Professors

Dra. Nina Riera Puñet

 • Llicenciada en Odontologia
 • Doctora en Odontologia
 • Màster en Oclusió i Rehabilitació Oral UB
 • Professora Associada d'Oclusió i Prostodòncia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona

Dra. Mª Ángeles López Cordón

 • Llicenciada en Odontologia per la Universitat de Barcelona
 • Màster en Oclusió i Rehabilitació Oral per la Universitat de Barcelona
 • Professora Associada d'Oclusió i Prostodòncia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona

Dr. Diego Agaton Montes

 • Llicenciat en Odontologia
 • Màster en Oclusió i Rehabilitació Oral UB

Dra. Clara González Juidías

 • Llicenciada en Odontologia per la Universitat de Barcelona
 • Postgraduada en Endodòncia per la Societat Catalana d'Odontoestomatologia
 • Postgraduada en Pròtesi per la Societat Catalana d'Odontoestomatologia
 • Màster en Oclusió i Rehabilitació Oral per la Universitat de Barcelona

Dra. Sandra García Castell

 • Llicenciada en Odontologia per la Universitat de Barcelona
 • Postgraduada en Endodòncia per la Societat Catalana d'Odontoestomatologia
 • Postgraduada Experta en Pròtesis sobre Implants Centre IVIO
 • Màster en Oclusió i Rehabilitació Oral per la Universitat de Barcelona

Dra. Inés Batlle Ferrando

 • Llicenciada en Odontologia per la UIC
 • Màster en Oclusió i Rehabilitació Oral UB
 • Professora Associada d'Oclusió i Prostodòncia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona

Sol·licitud d'inscripció