Màster Oclusió i Rehabilitació Oral

El màster en Oclusió i Rehabilitació Oral és un titol propi de la Universitat de Barcelona que s'imparteix des de fa 30 anys i que té per objectiu aconseguir les competències més altes en tot l'àmbit de la pròtesi dental, des dels casos més senzills fins als més complexos de rehabilitació oral i abasta tots els àmbits de la prostodòncia, pròtesi removible, total i parcial, pròtesi fixa sobre dents naturals i pròtesi sobre implants, així com la disfunció craniomandibular i la medicina dental del son.

El curs està dirigit a graduats o llicenciats en Odontologia o llicenciats en Medicina i Cirurgia especialitzats en Estomatologia, amb certa experiència clínica que vulguin ampliar els seus coneixements i habilitats clíniques en l'àmbit de la Prostodòncia i així guanyar confiança i seguretat davant de casos complexos i multidisciplinaris.

Es tracta d'un aprenentatge basat en la resolució de problemes, de manera que l'alumne es veu enfrontat al pacient des del primer dia. Els alumnes treballen en parelles, un de primer curs, amb un de segon. A més de l'activitat clínica, es realitzen sessions clíniques en què es debateixen els casos més complexos, basant-se en la bibliografia i també es fan seminaris, sobre questions concretes.

El període de preinscripció per a l'edició 2025-2027 s'obrirà l'1 de març del 2025

Informació General

Durada: La durada del curs és de 2 anys. La data inicial del màster és el primer dilluns del mes de setembre. L'horari és de dilluns a divendres, de 8 a 9 a 14h. El calendari acadèmic és propi del Màster, encara que les vacances de Nadal i Setmana Santa coincideixen amb el calendari acadèmic de la UB. El mes de vacances és agost.

Crèdits totals del curs: 120 crèdits ECTS

Modalitat: presencial

Avaluació: l'assistència a totes les activitats del màster és obligatòria. L'avaluació és continuada i finalitza amb la defensa del Treball Final de Màster.

Idiomes d'impartició: castellà i català

Preinscripció i inici del màster

El període de preinscripció per a l'edició 2025-2027 s'obrirà l'1 de març del 2025.

L'inici del màster 2025-2027 serà l'1 de setembre del 2025.

Import matrícula

Primer curs acadèmic: 13.000 €
Segon curs acadèmic: 13.000 euros
NOTA: la matrícula de cada curs s'haurà de fer a l'inici del curs, i és imprescindible per seguir cursant el Màster.

Criteris d'Admissió

El curs s'adreça a graduats o llicenciats en Odontologia o llicenciats en Medicina i Cirurgia especialitzats en Estomatologia.

La selecció dels candidats es fa pel curriculum i es valoren els següents ítems: universitat on es va estudiar el grau/llicenciatura, expedient acadèmic, experiència laboral, participació en activitats humanitàries (dentistes sense fronteres o similars), formació prostodòntica, nivell d'anglès i altres com, per exemple, voler fer la tesi. Un cop analitzats els currículums, es realitza una entrevista amb els candidats preseleccionats.

Contacte per qüestions acadèmiques:

Dra. Mariona Peraire
mperaire@ub.edu

Contacte per qüestions administratives:

Sr. Jordi Albella
jalbella@ub.edu

Lloc d'impartició

Hospital Odontològic Universitat de Barcelona
C / Feixa Llarga s / n 
08907 l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tots els detalls del màster

 • Aconseguir els coneixements teòrics i les competències clíniques necessàries, tant teòriques com pràctiques, per avaluar, diagnosticar i dur a terme tots els tractaments prostodòntics que existeixen actualment en tot el seu espectre de dificultat, des dels tractaments més senzills, que també pot realitzar un dentista general, fins als tractaments de rehabilitació oral més complexos, que requereixen coneixements especialitzats. En aquest últim aspecte es troben els tractaments que s'anomenen globalment "rehabilitació oral" i que impliquen canvis fonamentals en els determinants de l'oclusió, com la dimensió vertical, les relacions intermaxil·lars i l'estètica.
 • Aconseguir els coneixements teòrics i les competències clíniques necessàries per avaluar, diagnosticar i tractar pacients amb disfunció craniomandibular, i contribuir al diagnòstic i tractament, en un equip multidisciplinari d'àlgies facials.
 • Aconseguir els coneixements teòrics i les competències clíniques necessàries per avaluar i tractar pacients amb roncopatia simple o síndrome d'apnea obstructiva del son amb dispositius d'avançament mandibular.
 • Adquirir les habilitats necessàries per seguir estudiant al llarg de tota la vida, desenvolupant una pràctica basada en l'evidència científica. Ser capaç d'analitzar críticament el coneixement contemporani, estant a el dia dels avenços més recents en Prostodoncia. Llegir, comprendre i analitzar la literatura científica rellevant.

Aquest curs està dissenyat per guiar la formació dels estudiants en Prostodòncia i Disfunció Craniomandibular.

La pràctica d'aquesta modalitat terapèutica exigeix el desenvolupament d'una sèrie d'habilitats teòrico-mentals (adquisició de coneixements, observació, raonament, planificació, visualització mental), afectiva-pràctica (habilitat manual, comunicació efectiva, relacions interpersonals) i relacionades amb la recerca. És per això que el programa conté activitats teòriques, pràctiques i la realització d'un treball de recerca.

Les activitats per als alumnes de primer curs representen un repàs i aprofundiment dels coneixements que van començar a adquirir durant l'ensenyament de grau. Les activitats per als alumnes del segon i tercer curs se centren en la posada al dia dels coneixements més específics i complexos de la prostodòncia, la disfunció crani mandibular i els tractaments que l'odontologia pot aportar al tractament de la síndrome d'apnea del son obstructiu.

No hi ha classes magistrals, sinó seminaris i sessions clíniques.

L'aprenentatge es basa, fonamentalment, en el sistema de "resolució de problemes" que consisteix a anar descobrint les pròpies mancances de coneixement, enfrontant-se a situacions reals de necessitat de tractament per part dels pacients, i resoldre aquestes deficiències a força de buscar en les fonts bibliogràfiques els coneixements pertinents i procedir al seu estudi i la seva posada en pràctica. Els estudiants treballen en grups de dos.

Totes les pràctiques són internes, a l'Hospital Odontològic Universitat de Barcelona.

Mòdul 1: Tècniques diagnòstiques en Oclusió i Rehabilitació Oral. Modalitats bàsiques de tractament prostodòntic. Disfunció craniomandibular i dolor orofacial I.

Mòdul 2: Estudi, diagnòstic, establiment i execució de plans de tractament en situacions complexes. Disfunció craniomandibular i dolor orofacial II.

Mòdul 3: Estudi, diagnòstic i tractament de pacients que presenten roncopatia simple o síndrome d'apnea del son obstructiva amb dispositius d'avançament mandibular.

Mòdul 4: TFM.

Es tracta d'un curs professionalitzant que ve impartint des de fa 30 anys!

Història clínica, exploració del pacient, proves complementàries

El diagnòstic en prostodòncia: predictibilitat, factors d'èxit i de fracàs

Pla de tractament en prostodòncia: avantatges i inconvenients de cadascuna de les possibilitats, indicacions i contraindicacions, longevitat dels diversos tractaments, enfocament centrat en el pacient

Necessitats de pròtesis en el pacient totalment dentat:

 • Reconstrucció de dents amb gran afectació estructural
 • Criteris de manteniment / exodòncia de les dents romanents en el context de la prostodòncia
 • Corones: sistema metall-ceràmica i sistemes totalment ceràmics: tipus, tècniques i materials
 • Carilles, inlays, onlays, overlays, endocorones

Tècniques d'impressió en el pacient dentat, materials d'impressió, sistemes digitals

Opcions terapèutiques en el pacient parcialment edèntul:

 • Pròtesis parcials fixes dentosuportades: tipus, tècniques, selecció de pilars, materials
 • Pròtesi parcial removible: pròtesi esquelètica, nous materials
 • Pròtesi mixta i corones telescòpiques
 • Pròtesi parcial fixa sobre dents VS pròtesi parcial fixa sobre implants
 • Pròtesi sobre implants per substituir dents unitàries
 • Pròtesi sobre implants per substituir sectors parcials
 • Fonaments biomecànics de la pròtesi parcial sobre implants
 • Planificació: mesurament d'espais, disponibilitat òssia, tipus de connexions, presa de decisions
 • Resultats esperats, complicacions esperades i manteniment

Tècniques d'impressió en el pacient parcialment edèntul, materials d'impressió, sistemes digitals

Provisionalització sobre implants unitaris i sectors parcials

Tècniques de construcció en la pròtesi sobre implants, clàssiques i modernes. Tecnologia CAD-CAM, protocols:

 • Diferents connexions, les seves característiques, avantatges i inconvenients
 • Pròtesis cimentades vs cargolades, components protèsics
 • La biomecànica de la pròtesi parcial sobre implants
 • Ajust passiu
 • Proporció corona-implant

Opcions terapèutiques en el pacient totalment edèntul:

 • Qualitat de vida en pacients edèntuls totals
 • Pròtesis completa convencional
 • Pròtesi removible sobre implants: sobredentadures mandibulars i maxil·lars: nombre d'implants i tipus de sobredentadures en cada cas
 • Tipus d'ancoratges i sistemes de retenció. Tècniques de resinat i elaboració, complicacions freqüents
 • Pròtesis fixa d'arc complet sobre implants: tipus híbrid, tipus «corona-pont»
 • Localització, distribució i inclinació dels implants. Guia quirúrgica
 • Solució de casos complexos, amb compromís estètic del grup anterior
 • Tècniques de tractament del maxil·lar atròfic
 • Càrrega immediata
 • Provisionalització en la pròtesi fixa sobre implants: pòntics ovoides, perfils d'emergència

Flux digital a prostodòncia

Criteris i mètodes diagnòstics en rehabilitació oral:

 • Pèrdua de substància dentària
 • Dimensió vertical d'oclusió
 • Pla occlusal
 • Relació intermaxil·lar
 • Disseny d'una nova oclusió
 • Restauració de la funció
 • Restauració de l'estètica
 • Oclusió i rendiment masticatori en el pacient parcialment edèntul
 • Oclusió i eficàcia masticatòria
 • Tècniques de registre oclusal
 • Muntatge en l'articulador semi-ajustable

Tècniques adhesives en pròtesi fixa dentosuportada

Tècnica B.O.P.T.

Aportacions actuals a l'estètica en prostodòncia: disseny digital del somriure, escàner facial, evolució dels materials i les tècniques de reconstrucció

Disfunció craniomandibular (DCM), Trastorns temporomandibulars (TTM), Medicina dental del son (MDS):

 • Definicions DCM, TTM. Prevalença i impacte de la DCM en la qualitat de vida
 • Dolor. Model biopsicosocial del dolor. Sensibilització central i dolor crònic. Dolor orofacial. Grups de treball
 • Trastorns musculars i articulars. Model del dolor muscular. La inflamació articular. Determinants biològics i factors de risc. Comorbiditats
 • Eines diagnòstiques actuals basades en l'avaluació estandarditzada: Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD)
 • Tractament de la DCM: l'enfocament multimodal
 • Bruxisme del son. Definició, etiopatogènia: factors perifèrics i centrals. Gradació i criteris diagnòstics. Manifestacions clíniques. Bruxisme del son i Síndrome d'Apnea-Hypoapnea (SAHS)
 • Bruxisme de la vigília
 • Bruxisme i disfunció craniomandibular
 • Algorisme d'avaluació i maneig clínic del bruxisme del son
 • El son: fisiologia, tècniques d'estudi, classificació dels trastorns del son
 • La polisomnografia, concepte i interpretació per a odontòlegs
 • Trastorns respiratoris del son. Roncopatia simple, Síndrome d'Apnea-Hypoapneadel Son(SAHS). Definició, etiopatogènia, criteris diagnòstics, prevalença i impacte en la qualitat de vida
 • Paper i responsabilitats de l'odontòleg en el tractament del ronc i el SAHS
 • Dispositius d'avançament mandibular (DAM). Mecanisme d'acció, tipus i característiques
 • Algorisme de maneig del pacient amb ronc o SAHS, situació actual. Proposta d'un protocol d'actuació per a l'odontologia

Coneix l'Equip Docent

Directors

Dra. Mariona Peraire Ardèvol

 • Llicenciada en Medicina i Cirurgia
 • Doctora en Medicina i Cirurgia
 • Especialista en Neurologia i Estomatologia
 • Catedràtica d'Oclusió i Prostodòncia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona
 • Cap del Servei de Prostodòncia de l'Hospital Odontològic Universitat de Barcelona
 • Grup líder "Salut Oral i sistema masticatori" de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)

Dr. Josep Maria Anglada Cantarell

 • Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Doctor en Medicina i Cirurgia
 • Especialista en Estomatologia
 • Diploma de postgrau en Oclusió i Rehabiltació Oral UB
 • Professor Titular a la UPV/EHU de Desembre de 1998 fins a Juny 2003
 • Professor Titular d'Oclusió i Prostodòncia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona

Dr. Raúl Ayuso Montero

 • Llicenciat en Odontologia
 • Doctor en Odontologia
 • Màster en Oclusió i Rehabilitació Oral UB
 • Màster en Implantologia Oral
 • Professor Agregat d'Oclusió i Prostodòncia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona

Professors

Dr. Jordi Samsó Manzanedo

 • Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Doctor en Medicina i Cirurgia
 • Especialista en Estomatologia
 • Professor Titular d'Oclusió i Prostodòncia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona

Dr. Lluís Nogués Pujol

 • Diplomat en Infermeria
 • Llicenciat en Odontologia
 • Doctor en Odontologia
 • Màster en Oclusió i Rehabilitació Oral UB
 • Professor Associat d'Oclusió i Prostodòncia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona
 • Soci fundador de la SEMDeS «Sociedad Española de Medicina Dental del Sueño»

Dra. Carla Zamora Olave

 • Llicenciada en Odontologia
 • Doctora en Odontologia
 • Màster en Oclusió i Rehabilitació Oral UB
 • Títol d'acreditació per la Orofacial Pain Unit-Faculty of Odontology; University of Mälmo
 • Professora Associada d'Oclusió i Prostodòncia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona

Dr. Joaquim Nogueras Baiona

 • Llicenciat en Odontologia
 • Doctor en Odontologia
 • Màster en Oclusió i Rehabilitació Oral UB
 • Professor Associat d'Oclusió i Prostodòncia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona
Dr.Bernat-200x200

Dr. Bernat Rovira Lastra

 • Llicenciat en Odontologia
 • Doctor en Odontologia
 • Màster en Oclusió i Rehabilitació Oral UB
 • Professor Associat d'Oclusió i Prostodòncia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona

Dra. Claudia del Pilar Molina Gil

 • Llicenciada en Odontologia
 • Doctora en Odontologia
 • Màster en Oclusió i Rehabilitació Oral UB
 • Professora Associada d'Oclusió i Prostodòncia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona

Dr. Ignasi de Urbiola Alís

 • Llicenciat en Odontologia
 • Màster en Oclusió i Rehabilitació Oral UB

Dra. Nina Riera Puñet

 • Llicenciada en Odontologia
 • Doctora en Odontologia
 • Màster en Oclusió i Rehabilitació Oral UB
 • Professora Associada d'Oclusió i Prostodòncia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona

Dr. Albert Verd Bertran

 • Llicenciat en Odontologia
 • Màster en Oclusió i Rehabilitació Oral UB
 • Postgrau Acadèmic en Estètica Dental Avançada per la SCOE

Dra. Eva Willaert Jiménez-Pajarero

 • Llicenciada en Odontologia
 • Doctora en Odontologia
 • Màster en Oclusió i Rehabilitació Oral UB
 • Títol d'acreditació per la Orofacial Pain Unit-Faculty of Odontology; University of Mälmo
 • Professora Associada d'Oclusió i Prostodòncia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona

Dr. Diego Agaton Montes

 • Llicenciat en Odontologia
 • Màster en Oclusió i Rehabilitació Oral UB

Dr. Víctor Díez Alonso

 • Graduat en Odontologia. UIC
 • Màster en Oclusió i Rehabilitació Oral UB
 • Postgrau en Cirurgia Oral, Implantologia i Periodòncia UAB
 • Residència a Periodòncia Clínica UIC
 • Acreditat com a especialista en el tractament del ronc i l'apnea del somni de FESMES

Dr. Jordi Martínez Gomis

 • Llicenciat en Farmàcia
 • Llicenciat en Odontologia
 • Doctor en Odontologia
 • Màster en Oclusió i Rehabilitació Oral UB
 • Professor Agregat d'Oclusió i Prostodòncia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona

Sol·licitud d'inscripció