Avís legal, política de privacitat i de Cookies

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de el comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l'empresa titular de domini web és FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP FINESTRES (en endavant, "la Fundació"), de el grup Universitat de Barcelona (UB) amb CIF G-59.418.202 i domicili a aquests efectes en Feixa Llarga, s/n - 08907, l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Correu electrònic de contacte del lloc web: fundacio.josep.finestres@ub.edu.

Les seves dades personals seran incorporades a un fitxer responsabilitat de la Fundació amb la finalitat de gestionar els serveis sanitaris i d'administració dels nostres centres, que podran ser usats amb fins docents o d'investigació, recordar-li les seves cites o revisions i facilitar-li la informació i / o serveis que sol·liciti, així com informar-li sobre aquells serveis que creiem que poden ser del seu interès.

La Fundació podrà comunicar les seves dades personals a la resta d'empreses que formen el grup Universitat de Barcelona en cas que sigui pertinent per a la finalitat sol·licitada o autoritzada. La FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES i la resta d'entitats que formen el grup UB es comprometen a no comunicar les seves dades personals a tercers aliens a aquests. S'exceptuen aquells supòsits en què, d'acord amb la finalitat per a la qual es van obtenir les dades, es faci necessari cedir-los a persones que actuïn en nom o representació de el grup UB o en relació amb el negoci.

USUARIS

L'accés i / o ús d'aquest portal de la Fundació atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

COOKIES

Per a la utilització del nostre lloc web és necessària la utilització de cookies. Les cookies s'utilitzen amb la finalitat de recaptar informació estadística a través de Google Analitycs. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

ÚS DEL PORTAL

Aquest portal proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, «els continguts») a Internet pertanyents a la FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES creadora del lloc web o als seus llicenciants als quals l'usuari pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús de l'portal. Aquesta responsabilitat s'estén a l'registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que la FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

(I) - incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic;

(ii) - difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans;

(iii) - provocar danys en els sistemes físics i lògics de la Fundació creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

(iv) - intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. La Fundació creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, la Fundació creadora del lloc web no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES

La FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES creadora del lloc web compleix amb les directrius de l'Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament i de el Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de les seves dades personals i la lliure circulació d'aquests i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a la Fundació, de fer saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars de l'tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat de l'fitxer creat, la direcció de l'responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, limitació de l'tractament, portabilitat de dades, revocació de l'consentiment ia no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, així com la finalitat de l'tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas.

Així mateix, la Fundació l'informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l'tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de privacitat s'aplica a tots els centres sanitaris que integren la Fundació Josep Finestres (en endavant, "la Fundació") pel que fa a el tractament de dades personals dels seus pacients (i/o representants o tutors legals dels mateixos, usuaris web i públic en general (en endavant, conjunta i indistintament els "Interessats”). Per veure els centres que integren la Fundació, si us plau aneu a l'apartat "centres gestionats" que es troba a al peu d'aquesta pàgina.

La Fundació vetlla per disposar de polítiques de protecció de dades que preservin la seguretat de les dades personals dels seus pacients i de qualsevol interessat. Per això, en virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de les seves dades personals i la lliure circulació d'aquests (en endavant, el "RGPD"), la Fundació informa els Interessats del següent:

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

A l'efecte del que disposa el Reglamenti (UE) 2016/679 relatiu a l'tractament de dades personals, l'informem que, el responsable de l'tractament de les seves dades, és el centre de la Fundació que l'atengui i/o li presti assistència sanitària, i en cas d'haver-se subscrit a la nostra newsletter o haver sol·licitat informació sobre els nostres serveis i/o productes oferts a través de les pàgines webs, el responsable és qui es l'envia.

Les dades que recollim i incorporem al nostre sistema de tractament de dades poden provenir de la persona interessada, el pacient, durant la visita als nostres centres sanitaris o durant l'ingrés i navegació pel nostre lloc web, o si escau, del seu representant legal o voluntari i de personal sanitari, així com en base a la seva subscripció a la nostra newsletter.

CATEGORIES DE DADES

Les categories de dades personals que tractem amb motiu de la seva relació amb nosaltres són les següents:

 • Dades identificatives, de contacte de pacients o dels seus representants que inclouen nom i cognoms, nacionalitat, adreça, dades de contacte (telèfon, correu electrònic), estat civil, signatura, imatge, targeta sanitària, número de la seguretat social o mutualitat;
 • Característiques personals;
 • Dades transaccionals relacionats amb pagaments, ingressos, transferències, càrrecs;
 • Dades relatives a la salut, incorporats en l'historial clínic del pacient.

Les finalitats per les quals el responsable de la Fundació tracta les dades personals són, de forma enunciativa però no limitativa, les següents:

 • Prestar assistència sanitària sol·licitada o precisada pel pacient i gestió de serveis administratius necessaris per a l'efectiva assistència sanitària incloent:
 • Gestionar el control d'accés, estada i permanència a les nostres instal·lacions.
 • Prestació de serveis d'accés remot (en línia) a resultats mèdics (i.e., analítiques, etc.) a través de plataformes habilitades per la Fundació.
 • Realitzar enquestes internes.
 • Gestionar, validar i controlar el pagament dels serveis assistencials prestats;
 • Gestionar les visites, cites i revisions.
 • Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l'usuari en el lloc web de la Fundació.
 • Realitzar enquestes d'opinió i posterior estudi estadístic per tal de millorar el servei.
 • Enviament de comunicacions comercials dels nostres productes i serveis, newsletters, així com d'ofertes especials, fins i tot per mitjans electrònics, sempre que ho hagi autoritzat prèviament.
 • Per donar compliment a les obligacions legals o estatutàries a les quals la Fundació estigui subjecta.
 • Seguretat i control d'accés a les instal·lacions mitjançant videovigilància, a través del qual es recapten imatges a temps real de les persones que accedeixen a el centre.
 • Amb finalitat d'investigació científica, sempre amb el previ consentiment exprés de l'interessat.

Així doncs, les dades recollides seran tractades per a les finalitats, sense importar el mitjà de comunicació que s'utilitzi per contactar amb el centre de la Fundació que correspongui (de forma presencial al centre sanitari, aplicacions mòbils, pàgina web de centre, telèfon o correu electrònic).

Amb finalitat de docència i de formació d'estudiants universitaris de l'grau d'odontologia i de postgrau de la Universitat de Barcelona.

Gestionar les reclamacions, peticions i suggeriments remesos pel pacient.

L'informem que, si bé no està obligat a respondre totes les preguntes que se li formulin a l'hora de recollir les seves dades, li demanarem la seva col·laboració perquè la informació sigui el més precisa possible, veraç i completa amb vista a un millor diagnòstic i tractament (pacients) o per facilitar-li la informació que necessiti (usuaris web o públic en general). Les dades que se li sol·liciten resulten necessaris, de manera que de no facilitar no serà possible formalitzar la relació desitjada. En cas d'actuar en representació de menors o incapacitats se us demanarà que acrediti aquesta condició, havent de tenir en compte el bé de l'representat, i se'ls requerirà aportar documentació a aquests efectes. Es sol·licitarà el seu consentiment signat per utilitzar aquestes dades per a altres fins.

LEGITIMACIÓ

La base legal per a legitimar dit / s tractament / s de les seves dades és:

 • El consentiment exprés i lliure de l'Interessat;
 • L'interès legítim de l'responsable de l'tractament en prestar una adequada assistència sanitària, atendre sol·licituds de l'Interessat, complir amb les obligacions contractuals i legals i, si escau, gestionar sistemes de videovigilància;
 • L'execució de contractes en els quals l'Interessat sigui part;
 • El compliment d'obligacions legals;
 • El tractament necessari per a la investigació científica.

De tal manera, la Fundació l'informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

CONFIDENCIALITAT

Tota la informació que ens faciliti serà tractada de forma confidencial, especialment les dades de salut, estant tots els facultatius i el personal de la plantilla obligats a guardar el degut secret i confidencialitat sobre el seu contingut, de conformitat amb la Llei 14/1986, general de Sanitat, la Llei 41/2002 reguladora de l'autonomia de l'Pacient, el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de Dades Personals i la resta de disposicions concordants.

Tota la informació facilitada serà tractada de forma confidencial i li informem que adoptem totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per impedir l'accés per tercers no autoritzats.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ

Les dades facilitades per l'Interessat, només es conservaran durant el temps estrictament necessari per a la finalitat per la qual van ser recollides.

Dades personals derivats de la prestació d'assistència sanitària: es conservaran mínim durant 5 anys comptats des de la data d'alta de cada procés assistencial, excepte desenvolupament reglamentari o sectorial en sentit contrari.
Tractament de dades recollides per l'enviament de newsletters a les que s'hagi subscrit el Interessat: es conservaran fins que decideixi revocar el seu consentiment, donar-se de baixa i/o exerceix, si s'escau, els seus drets d'oposició i/o supressió.

Dades personals tractades per gestionar, de forma enunciativa però no, sol·licituds d'informació de la Fundació, reclamacions, exercici de drets d'accés, peticions i suggeriments remesos per l'Interessat: es conservaran durant el temps establert legalment, o en el seu lloc, durant el temps necessari per tramitar la sol·licitud o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Dades personals tractades per a complir obligacions legals: es conservaran durant el període de temps establert en la legislació aplicable.

Dades personals tractades per a complir obligacions contractuals: s'han de conservar durant el termini de durada de la relació contractual, o, si s'escau, durant el període necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Imatges captades a través dels sistemes de videovigilància: s'han de conservar durant un termini màxim de 30 dies des de la captació, excepte quan hagin de ser conservades pel termini de prescripció que correspongui, per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de persones , béns o instal·lacions.

Dades personals tractades amb fins d'investigació científica: es conservaran durant un temps il·limitat, previ consentiment de l'pacient o després d'haver anonimitzat les referides dades.

CESSIONS DE DADES A TERCERS

Pacients: Amb l'objecte de garantir una adequada prestació de servei d'assistència sanitària, esdevé necessari que entitats de el grup UB, els seus alumnes de l'grau i post-grau relacionats amb els estudis odontològics, col·laboradors externs i / o determinats proveïdors de serveis com ara, de forma enunciativa però no limitativa, serveis d'assistència mèdica, serveis de videovigilància, serveis d'arxiu, emmagatzematge destrucció de documentació, serveis d'assessorament legal, i serveis informàtics (hosting, proveïdors de programari) tractin dades per compte de l'responsable com encarregats de tractament de les seves dades.

Usuaris web i públic en general: amb l'objecte de mantenir la relació amb vostè. I facilitar-li la informació requerida, esdevé necessari que entitats de el grup UB, alumnes de grau i post-grau de disciplina de la branca de l'odontologia de la UB, col·laboradors externs i / o determinats proveïdors de serveis com ara, de forma enunciativa però no limitativa, serveis de videovigilància, serveis d'assessorament legal, i serveis informàtics (hosting, proveïdors de programari), tractin dades per compte de l'responsable com encarregats de tractament de les seves dades.

No es comunicaran dades dels Interessats a tercers, excepte previ consentiment de l'Interessat, interès legítim de l'responsable o per obligació legal, excepte en els supòsits i als destinataris següents:

 • companyies d'assegurances o mútues de les que el pacient sigui beneficiari,
 • administracions públiques o un tercer en el cas d'assegurances de responsabilitat civil,
 • entitats hoteleres o operadors turístics que canalitzen la relació amb l'entitat asseguradora), sempre que així ho faci constar el pacient,

En aquests supòsits, el Centre podrà facilitar la informació dels serveis prestats a aquestes entitats, incloent dades personals de l'pacient, amb la finalitat de gestionar, coordinar i tramitar el pagament dels serveis assistencials prestats pel centre de la Fundació, en cas contrari , no seria possible la prestació assistencial per no poder facturar de forma adequada.

En cas que el pacient tingui concertada una assegurança amb una companyia d'assegurances situada fora de l'Espai Econòmic Europeu la legislació no ofereixi garanties suficients equivalents a les imposades en el RGPD, podria ser necessària la realització d'una transferència internacional de dades. Aquestes transferències es produeixen previ consentiment explícit de l'pacient i informant-lo de forma completa, amb la finalitat exclusiva de poder prestar el servei assistencial a l'pacient i facilitar la gestió i verificació de l'pagament dels serveis assistencials prestats.

Així mateix, en aquells casos en què, per raó del seu tractament, sigui necessària la utilització de pròtesis, implants o algun altre material sanitari o quirúrgic específic, podran comunicar-se les seves dades personals a les entitats proveïdores, únicament i exclusivament, amb aquesta finalitat

També podran comunicar les seves dades a proveïdors de serveis d'ambulàncies ia qualssevol altres col·laboradors que siguin necessari per a prestar els serveis, informant degudament a l'interessat, de conformitat amb el que preveu el RGPD.

A cedir les seves dades a el Servei de Salut de Catalunya en els casos previstos legalment; a consolats ja forces i cossos de Seguretat de l'Estat (baix requeriment previ d'autoritats policials, judicials, tributàries);

En cas d'oposició o desacord amb aquestes circumstàncies, hi haurà de posar-ho en coneixement del centre de la Fundació abans de rebre l'assistència sanitària. Els contractes subscrits amb els tercers anteriorment referits, en virtut del que estableix el RGPD, garanteixen que les dades proporcionades seran tractats única i exclusivament per als fins determinats, explícits i legítims per als quals van ser obtinguts i aquests no seran comunicades a entitats alienes a la relació contractual amb aquests tercers, excepte previsió legal que prevegi una altra cosa.

DRETS D'ACCÉS

L'informem que té vostè la possibilitat d'exercir en tot moment i de forma gratuïta, llevat dels supòsits de l'art. 12.5 de l'Reglament (UE) 679/2016, el dret d'accés a la informació que l'afecta continguda en els sistemes de tractament de l'entitat, així com a la seva rectificació, cancel·lació i oposició, limitació de l'tractament, portabilitat de dades, revocació de l' consentiment ia no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. Pot exercitar aquests drets dirigint-se per escrit a fundacio.josep.finestres@ub.edu, acompanyant una còpia del seu document nacional d'identitat, passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui oportunament. Així mateix, té dret a consultar a l'DPO qualsevol qüestió relativa a l'tractament de les seves dades personals, mitjançant comunicació per escrit a: dpo.fjf@ub.edu, així com a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, que a Espanya és l'Agència espanyola de Protecció de Dades (AEPD) si ho estima oportú.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Fundació per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de la FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de la Fundació. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de la Fundació. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de la Fundació.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

La Fundació no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de l'portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

La Fundació es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que en nom del domini es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, la Fundació no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Nom de l'empresa creadora del lloc web assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D'EXCLUSIÓ

La Fundació es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

GENERALITATS

La Fundació perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

La Fundació podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre la Fundació i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

A continuació els informem dels centres que gestionem i que formen part de la FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES:

 • Hospital Odontològic UB.
 • Hospital Podològic UB.
 • Clínica Torre Baró UB.
 • Clínica Podològica Amadeu Torner.
 • Clínica Podològica La Torrassa.
 • Serveis i unitats de psicologia.

POLÍTICA DE COOKIES

Una cookie és un fitxer que es descarrega al dispositiu de l'usuari a l'accedir a determinades pàgines web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s'efectua des d'aquest equip. Les cookies permeten, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits i configuració de l'usuari.

La FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP FINESTRES (en endavant, "la Fundació") utilitza cookies per personalitzar i millorar l'experiència de l'usuari, a l'identificar i recordar les preferències de l'usuari, incloent el seu registre i facilitar la navegació.

L'usuari pot negar-se a acceptar cookies activant la configuració al vostre navegador. No obstant això, si selecciona aquesta configuració, hi ha la possibilitat que no es pugui accedir a determinades pàgines o serveis de l'aplicació.

La Fundació utilitza en el Lloc Web les següents galetes que es detallen a continuació:

 • ci_session: És una cookie interna que permet mantenir l'estat de l'usuari que vista la web (idioma seleccionat, etc.)
 • _mnt_web: És una cookie interna que serveix per mantenir la sessió a l'entorn de gestió intern: usuari, etc.
 • _ga: És una galeta de Google Analytics que serveix per a l'analítica de la web. Relacionades amb aquesta galeta se'n generen d'altres en funció de les zones de la web que es visiten, i són totes del mateix proveïdor i serveixen totes per a l'analítica.

La majoria de navegadors actualment permeten a l'Usuari configurar si volen acceptar cookies i quines d'elles. L'usuari que desitgi desactivar les cookies pot fer-ho des de la secció de preferències del seu navegador d'Internet. Aquests ajustaments normalment es troben a les «opcions» o «Preferències» de el menú del seu navegador: Chrome, Explorer, Firefox, Safari.

Aquestes són les instruccions per configurar les galetes en els principals navegadors:

En cas de dubtes o precisar ajuda, l'Usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça: fundacio.josep.finestres@ub.edu